ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Зважаючи на те, що AGA.TE Concept Jewelry Studio шанує приватність своїх клієнтів і користувачів сайту, ми прагнемо забезпечити належний рівень конфіденційності та захисту персональних даних. Ця політика конфіденційності пояснює, як ми збираємо, використовуємо, захищаємо та розкриваємо інформацію, що пов'язана з нашими користувачами сайту.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСправжня політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI (далі — Закон про персональні дані) і визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних, вживаються ТОВ "АГАТЕ", зареєстроване 27.12.2022 (далі — Оператор).1.1. Оператор ставить своїм найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини й громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.1.2. Справжня політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі — Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів вебсайту https://agate.jewelry.

2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПОЛІТИЦІ2.1. Автоматизована обробка персональних даних — обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки.2.2. Блокування персональних даних — тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних).2.3. Вебсайт — сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою https://agate.jewelry.2.4. Інформаційна система персональних даних — сукупність містяться в базах даних персональних даних, і забезпечують їх обробку інформаційних технологій і технічних засобів.2.5. Знеособлення персональних даних — дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб'єкту персональних даних.2.6. Обробка персональних даних — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.2.7. Оператор — юридична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.2.8. Персональні дані — будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного або визначається Користувачем вебсайту https://agate.jewelry.2.9. Персональні дані, дозволені суб'єктом персональних даних для поширення, — персональні дані, доступ необмеженого кола осіб до яких надано суб'єктом персональних даних шляхом надання згоди на обробку персональних даних, дозволених суб'єктом персональних даних для поширення в порядку, передбаченому Законом про персональні дані (далі — персональні дані, дозволені для поширення).2.10. Користувач - будь-який відвідувач вебсайту https://agate.jewelry/.2.11. Надання персональних даних — дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певного кола осіб.2.12. Поширення персональних даних - будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом.2.13. Транскордонна передача персональних даних - передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземної фізичній або іноземній юридичній особі.2.14. Знищення персональних даних - будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОПЕРАТОРА3.1. Оператор має право:- отримувати від суб'єкта персональних даних достовірну інформацію та / або документи, що містять персональні дані;- у разі відкликання суб'єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних Оператор має право продовжити обробку персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних при наявності підстав, зазначених у Законі про персональні дані;- самостійно визначати склад і перелік заходів, необхідних і достатніх для забезпечення виконання обов'язків, передбачених Законом про персональні дані та прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами, якщо інше не передбачено Законом про персональні дані або іншими законами.3.2. Оператор зобов'язаний:- надавати суб'єкту персональних даних за його прохання інформацію, що стосується обробки його персональних даних;- організовувати обробку персональних даних в порядку, встановленому чинним законодавством України;- відповідати на звернення та запити суб'єктів персональних даних і їх законних представників відповідно до вимог Закону про персональні дані;- повідомляти в уповноважений орган із захисту прав суб'єктів персональних даних за запитом цього органу необхідну інформацію протягом 30 днів з дати отримання такого запиту;- публікувати або іншим чином забезпечувати необмежений доступ до цієї Політики щодо обробки персональних даних;- приймати правові, організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також від інших неправомірних дій у відношенні персональних даних;- припинити передачу (поширення, надання, доступ) персональних даних, припинити обробку і знищити персональні дані в порядку і випадках, передбачених Законом про персональні дані;- виконувати інші обов'язки, передбачені Законом про персональні дані.

4. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ4.1. Суб'єкти персональних даних мають право:- отримувати інформацію, що стосується обробки його персональних даних, за винятком випадків, передбачених законами. Відомості надаються суб'єкту персональних даних Оператором в доступній формі, і в них не повинні міститися персональні дані, пов'язані з іншим суб'єктам персональних даних, за винятком випадків, коли є законні підстави для розкриття таких персональних даних. Перелік інформації та порядок її отримання встановлений Законом про персональні дані;- вимагати від оператора уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів для захисту своїх прав;- висувати умову попередньої згоди при обробці персональних даних в цілях просування на ринку товарів, робіт і послуг;- на відкликання згоди на обробку персональних даних;- оскаржити в уповноважений орган із захисту прав суб'єктів персональних даних або в судовому порядку неправомірні дії або бездіяльність Оператора при обробці його персональних даних;- на здійснення інших прав, передбачених законодавством України.4.2. Суб'єкти персональних даних зобов'язані:- надавати Оператору достовірні дані про себе;- повідомляти Оператору про уточнення (оновлення, зміну) своїх персональних даних.4.3. Особи, які передали Оператору недостовірні відомості про себе, відомості про іншого суб'єкта персональних даних без згоди останнього, несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

5. ОПЕРАТОР МОЖЕ ОБРОБЛЯТИ ТАКІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КОРИСТУВАЧА5.1. Прізвище, ім'я, по батькові.5.2. Електронна адреса.5.3. Номери телефонів.5.4. Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Гугл Аналітика та інших).5.5. Перераховані вище дані далі по тексту Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.5.6. Обробка спеціальних категорій персональних даних, що стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних або філософських переконань, інтимного життя, Оператором не провадиться.5.7. Обробка персональних даних, дозволених для поширення, з-поміж спеціальних категорій персональних даних, зазначених у ч. 1 ст. 10 Закону про персональні дані, допускається, якщо дотримуються заборони та умови, передбачені ст. 10.1 Закону про персональні дані.5.8. Згода Користувача на обробку персональних даних, дозволених для поширення, оформляється окремо від інших згод на обробку його персональних даних. При цьому дотримуються умови, передбачені, зокрема, ст. 10.1 Закону про персональні дані. Вимоги до змісту такої згоди встановлюються уповноваженим органом із захисту прав суб'єктів персональних даних.5.8.1 Згода на обробку персональних даних, дозволених для поширення, Користувач надає Оператору безпосередньо.5.8.2 Оператор зобов'язаний в термін не пізніше трьох робочих днів з моменту отримання зазначеної згоди Користувача опублікувати інформацію про умови обробки, про наявність заборон і умов на обробку необмеженим колом осіб персональних даних, дозволених для поширення.5.8.3 Передача (поширення, надання, доступ) персональних даних, дозволених суб'єктом персональних даних для поширення, повинна бути припинена в будь-який час на вимогу суб'єкта персональних даних. Дана вимога має включати в себе прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), контактну інформацію (номер телефону, адреса електронної пошти або поштову адресу) суб'єкта персональних даних, а також перелік персональних даних, обробка яких підлягає припиненню. Зазначені в даній вимозі персональні дані можуть оброблятися тільки Оператором, якому ця дія спрямована.5.8.4 Згода на обробку персональних даних, дозволених для поширення, припиняє свою дію з моменту надходження Оператору вимоги, зазначеного в п. 5.8.3 цієї Політики щодо обробки персональних даних.

6. ПРИНЦИПИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ6.1. Обробка персональних даних здійснюється на законній основі відкритості та справедливості.6.2. Обробка персональних даних обмежується досягненням конкретних, заздалегідь визначених і законних цілей. Не допускається обробка персональних даних, несумісна з цілями збору персональних даних.6.3. Не допускається об'єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється з метою, несумісних між собою.6.4. Обробці підлягають тільки персональні дані, які відповідають цілям їх обробки.6.5. Зміст і обсяг оброблюваних персональних даних відповідають заявленим цілям обробки. Не допускається надмірність оброблюваних персональних даних стосовно заявлених цілей їх обробки.6.6. При обробці персональних даних забезпечується точність персональних даних, їх достатність, а в необхідних випадках і актуальність стосовно цілей обробки персональних даних. Оператор вживає необхідних заходів і / або забезпечує їх прийняття з видалення або уточнення неповних або неточних даних.6.7. Зберігання персональних даних здійснюється у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних не довше, ніж цього вимагають цілі обробки персональних даних, якщо термін зберігання персональних даних не встановлено законом, договором, стороною якого, вигодонабувачем або поручителем за яким є суб'єкт персональних даних. Оброблювані персональні дані знищуються після досягнення цілей обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено законом.

7. ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ7.1. Мета обробки персональних даних Користувача:- інформування Користувача за допомогою відправки електронних листів;- укладення, виконання та припинення цивільноправових договорів;- надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації та / або матеріалами, що містяться на веб-сайті https://agate.jewelry.7.2. Також Оператор має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Оператору лист на адресу електронної пошти moc.liamg%40oiduts.ylrewejetaga з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти і послуги та спеціальні пропозиції».7.3. Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.

8. ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ8.1. Правовими підставами обробки персональних даних Оператором є:- Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.10 р № 2297-VI;- закони, інші нормативно-правові акти у сфері захисту персональних даних;- згоди користувачів на обробку їх персональних даних, на обробку персональних даних, дозволених для поширення.8.2. Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та / або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://agate.jewelry або спрямовані Оператору за допомогою електронної пошти. Заповнюючи відповідні форми і / або відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією політикою.8.3. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в настройках браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript).8.4. Суб'єкт персональних даних самостійно приймає рішення про надання його персональних даних і дає згоду вільно, своєю волею та у своїх інтересах.

9. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ9.1. Обробка персональних даних здійснюється за згодою суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних.9.2. Обробка персональних даних необхідна для досягнення цілей, передбачених міжнародним договором України або законом, для здійснення покладених законодавством України на оператора функцій, повноважень і обов'язків.9.3. Обробка персональних даних необхідна для здійснення правосуддя, виконання судового акта, акта іншого органу або посадової особи, що підлягають виконанню відповідно до законодавства України про виконавче провадження.9.4. Обробка персональних даних необхідна для виконання договору, стороною якого або вигодонабувачем або поручителем за яким є суб'єкт персональних даних, а також для укладення договору з ініціативи суб'єкта персональних даних або договору, за яким суб'єкт персональних даних буде вигодонабувачем або поручителем.9.5. Обробка персональних даних необхідна для здійснення прав і законних інтересів оператора або третіх осіб або для досягнення суспільно значущих цілей за умови, що при цьому не порушуються права і свободи суб'єкта персональних даних.9.6. Здійснюється обробка персональних даних, доступ необмеженого кола осіб до яких надано суб'єктом персональних даних або на його прохання (далі - загальнодоступні персональні дані).9.7. Здійснюється обробка персональних даних, що підлягають опублікуванню або обов'язковому оприлюдненню відповідно до закону України.

10. ПОРЯДОК ЗБОРУ, ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕДАЧІ ТА ІНШИХ ВИДІВ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХБезпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.10.1. Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.10.2. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодавства або в разі, якщо суб'єктом персональних даних дано згоду Оператору на передачу даних третій особі для виконання зобов'язань за цивільноправовим договором.10.3. У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом подання відповідного Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора moc.liamg%40oiduts.ylrewejetaga з позначкою «Актуалізація персональних даних».10.4. Термін обробки персональних даних визначається досягненням цілей, для яких були зібрані персональні дані, якщо інший термін не передбачено договором або чинним законодавством.Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора moc.liamg%40oiduts.ylrewejetaga з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».10.5. Вся інформація, яка збирається сторонніми сервісами, в тому числі платіжними системами, засобами зв'язку та іншими постачальниками послуг, зберігається і обробляється зазначеними особами (Операторами) відповідно до їх Угодою та Політикою конфіденційності. Суб'єкт персональних даних та / або Користувач зобов'язаний самостійно своєчасно ознайомитися із зазначеними документами. Оператор не несе відповідальність за дії третіх осіб, в тому числі зазначених у цьому пункті постачальників послуг.10.6. Встановлені суб'єктом персональних даних заборони на передачу (крім надання доступу), а також на обробку або умови обробки (крім отримання доступу) персональних даних, дозволених для поширення, не діють у випадках обробки персональних даних в державних, громадських та інших публічних інтересах, визначених законодавством України.10.7. Оператор при обробці персональних даних забезпечує конфіденційність персональних даних.10.8. Оператор здійснює зберігання персональних даних у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних не довше, ніж цього вимагають цілі обробки персональних даних, якщо термін зберігання персональних даних не встановлено законом України, договором, стороною якого, вигодонабувачем або поручителем за яким є суб'єкт персональних даних.10.9. Умовою припинення обробки персональних даних може бути досягнення цілей обробки персональних даних, закінчення терміну дії згоди суб'єкта персональних даних або відкликання згоди суб'єктом персональних даних, а також виявлення неправомірної обробки персональних даних.

11. ПЕРЕЛІК ДІЙ, ВИРОБЛЕНИХ ОПЕРАТОРОМ З ОТРИМАНИМИ ПЕРСОНАЛЬНИМИ ДАНИМИ11.1. Оператор здійснює збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення і знищення персональних даних.11.2. Оператор здійснює автоматизовану обробку персональних даних з отриманням і / або передачею отриманої інформації по інформаційно-телекомунікаційних мереж або без такої.

12. ТРАНСКОРДОННА ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ12.1. Оператор до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов'язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якого передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб'єктів персональних даних.12.2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають зазначеним вище вимогам, може здійснюватися тільки в разі наявності згоди в письмовій формі суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та / або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.

13. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХОператор і інші особи, які отримали доступ до персональних даних, зобов'язані не розголошувати третім особам і не поширювати персональні дані без згоди суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законом України.

14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ14.1. Користувач може отримати будь-які роз'яснення з потрібних питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти .moc.liamg%40oiduts.ylrewejetaga14.2. В даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.14.3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://agate.jewelry/privacy.